Game of Thrones Season 8: Writers Explain Episode 5