Sarah Hyland Calls Bachelorette Star Boyfriend Wells Adams Her What?!?The Bachelorette Wells Adams Sarah Hyland