Days of our Lives Recap: Gabi Said Yes To EliDays of Our Lives Recap