General Hospital Recap (GH): Jason And Sam Said GoodbyeGeneral Hospital Recap