B&B Star Henry Joseph Samiri Celebrates His BirthdayHenry Joseph Samiri The Bold and the Beautiful