Soap Opera Veteran Ashley Jones Celebrates Her BirthdayAshley Jones