Winter Flashback: Sam FINALLY Admits She Loves Jason