General Hospital Star Sonya Eddy Celebrates Amazing MilestoneHappy Birthday Sonya Eddy June 17, 2019