General Hospital Star Anthony Montgomery Celebrated Quite A WeekendAnthony Montgomery General Hospital