The Bold and the Beautiful Spoilers (BB): Sheila, Sheila, Sheila!