General Hospital Star Anthony Montgomery Celebrates His BirthdayAnthony Montgomery General Hospital