General Hospital Favorite Sonya Eddy Celebrates Her BirthdayHappy Birthday Sonya Eddy June 17, 2019