Days of our Lives’ Freddie Smith Celebrates His BirthdayFreddie Smith